DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar 2020 / Sayı 26

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Selcen KOCA
KLİTİK KAVRAMI VE TÜRKÇEDE KLİTİKLER-II
Concept of Clitic and Clitics in Turkish
7-36

Nuray TAMİR - Ahmet B. ERCİLASUN
ÇAĞATAYCADAN ÖZBEKÇEYE GRAMERLEŞME(tur- ve yat- YARDIMCI FİİLLERİNDE)
Grammaticalisation from Chagatai to Uzbek(in tur- and yat- Auxiliary Verbs)
37-51

Aysun DEMİREZ GÜNERİ
VERB-COMPLEMENT RELATIONSHIP IN LANGUAGE TEACHING
Dil Öğretiminde Fiil-Tamlayıcı İlişkisi
53-64

Melike SOMUNCU
ÜNLEM VE ÜNLEMLERE İŞLEVSEL YAKLAŞIM ‘GARİBN ME ÖRNEĞİ’
Functional Approach to Interjection and Interjections Gari̇bnâme Example
65-82

Melike ÜZÜM
TÜRKÇEDE KANITSALLIK VE BİLGİ KİPLİĞİ AYRIMI
The Differentiation of Evidentiality and Epistemic Modality in Turkish
83-102

Nigâr KALKAN
KUTADGU BİLİG’DE OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR
Posi̇ti̇ve and Negati̇ve Emotions in Kutadgu Bilig
103-138

S. Atakan ALTINÖRS
PAUL RICOEUR’ÜN DİL ANLAYIŞINDA YAPISALCILIĞIN YERİ
The Place of Structuralism in Paul Ricoeur’s Conception of Language
139-153

Mustafa AĞCA
ALTAY DİLLERİ TİPOLOJİSİNDE ORTAK BİR DİL BİLGİSEL KATEGORİ: YİNELEME
A Common Grammatical Category in Altaic Typology: Reduplication
155-173

Gülşah TUĞLACI
ÖZBEKÇEDE DOLAYLILIK KATEGORİSİ
Indirectivity in Uzbek
175-192

Ceren SELVİ
DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE GEÇEN ZAMAN ADLARI
Time names in Derleme Sözlüğü
193-213

Yasemin ÖZCAN GÖNÜLAL
ASILSIZ VEYA İŞLEK OLMAYAN EKLERLE YENİ KELİMELER TÜRETİLEBİLİR Mİ?
Can New Words be Derived With Obsolete or Groundless Suffixes?
215-226

Ümit HUNUTLU
ESKİ TÜRKÇEDEN OĞUZ TÜRKÇESİNE /-DIK/ + İSİM+İYELİK EKİ > /-DIK/ +İYELİK EKİ+ İSİM
From Old Turkish to Oghuz Turkish / -DIk / + Noun + Possessive Suffix > / -DIk / + Possessive Suffix + Noun
227-242


DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Tuncer GÜLENSOY
Türk Dil Kurumu’nun Yeni Bir Sözlüğü:
KÜRTÇE-TÜRKÇE * TÜRKÇE-KÜRTÇE SÖZLÜK
KURDÎ-TIRKÎ * TIRKÎ-KURDÎ FERHENG
245-248

Kubilay FENER
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KELİME TAHLİLLERİ
ERSOY, Feyzi (2016). Türkiye Türkçesinde Kelime Tahlilleri, Ankara: Gazi Kitabevi, 364 s., ISBN 978-605-344-457-2
249-251

Ceren SELVİ
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE EPİSTEMİK KİPLİK KISAS-I ENBİYA ÖRNEĞİ
Üzüm, Melike (2019). Eski Anadolu Türkçesinde Epistemik Kiplik Kısas-ı Enbiya Örneği. Ankara: Nobel Yayınları,
270 s. ISBN: 978-605-7662-60-6
252-253

Saffet YILMAZ
ХХ. АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОН: ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ЖАРАЁНЛАР
ХХ. YÜZYILIN BAŞLARINDA TÜRKİSTAN: SOSYO-POLİTİK VE ENTELEKTÜEL SÜREÇLER
Abdirashidov, Zaynabidin (2019). XX. Аср Бошларида Туркистон: Ижтимоий-Сиёсий Ва Интеллектуал Жараёнлар,
Istanbul: Sonçağ Akademi Yayınları, 442 p., ISBN 978 - 605 - 7851 - 43 – 7
254-263

Meryem ER
LALECİN TÜRKÇESİ
ATICI, Abdulkadir (2018), Lalecin Türkçesi, Paradigma Akademi, Çanakkale, 413 s. ISBN: 978-605-2292-54-9
264-265

Ceyda ERDİN
UYGUR ATASÖZLERİ
DOĞAN, Levent (2020). Uygur Atasözleri. Çanakkale: Paradigma Akademi, 939 s., ISBN: 978-605-2292-99-0
266-271