DİL ARAŞTIRMALARI GÜZ 2017 SAYI 21
İçindekiler / Contents


MAKALELER ( s. 7 ~  198) / Articles (pp. 7  ~ 198 )

Çetin PEKACAR
KIRGIZ ve ALTAY TÜRKÇELERİNDE emey KELİMESİ ÜZERİNE
On the Word emey in Kyrgyz and Altai Turkish
7-16

Ayşe İLKER
MANİSA AĞIZLARINDA KULLANILAN “ÖNGÜCܔ, “SONUǔ İLE YAPI BAKIMINDAN AYNI KELİME Mİ?
Does the Word “Öngücü” - which is used in Manisa Dialects-Have the Same Structure with the Word “Sonuç”
17-22

Feyzi ERSOY
KATMERLİ ZAMİR ÇEKİMİ ve ÇUVAŞÇA ÖRNEKLERİ ÜZERİNE
Multiple Inflection of Pronouns and Instances from Chuvash
23-34

Caner KERİMOĞLU
DİLİN KÖKENİ ARAYIŞLARI II: FOXP2 GENİ
The Search for the Origin of Language II: FOXP2 Gene
35-50

Dilek ERGÖNENÇ AKBABA
İHTİMAL VE TAHMİN ANLAMI VEREN KİPLİK İFADELERİ VE NOGAY TÜRKÇESİ ÖRNEĞİ
Example of Modality Expresions and Nogay Turkish Giving the Meaning of Possibility and Prediction
51-60

Habibe YAZICI ERSOY
CODE-SWITCHING AMONG LANGUAGES: THE INSTANCE OF BASHKIR LITERARY LANGUAGE
Diller Arası Kod Değiştirme: Başkurt Yazı Dili Örneği
61-77

Hacer TOKYÜREK
BUDİST UYGUR METİNLERİNDE ‘tengri’ SÖZÜ
The tengri Word in the Buddhist Uyghur Texts
79-89

Ferhat KARABULUT - Tuba ARI ÖZDEMİR
İSTEM VE İSTEM ANALİZİ: GAGAUZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
Valence and an Analysis of Valence: A Comperative Analysis in Turkish and Gagauz
91-112

Gül Banu DUMAN - Oksana SOROKİNA
ÇUVAŞ TÜRKÇESİNDE GÖZ İLE KURULMUŞ DEYİMLER VE TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
Idioms with Eye in Chuvash Turkish and Their Comparison with Turkey Turkish
113-128

Erkan SALAN
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE {+rA} YÖNELME DURUMU EKİ
The {+ rA } Dative Suffx in Old Anatolian Turkish
129-141

Ezgi DEMİREL
ORTA TÜRKÇE SÖZLÜKLERİNDE ZETASİZM / ROTASİZM
Zetacism / Rhotacism in Middle Turkish Dictionary
143-160

Neşe HARBALİOĞLU
TARİHÎ SEYRİ İLE GÜNEYDOĞU GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDE mI4 ENKLİTİĞİ
The mI4 Enclitic in the Southeast Group Turkish Dialects with its Historical Process
161-177

Ali ILGIN
TOFA (KARAGAS) TÜRKÇESİNDE ZAMAN ADLARI ÜZERİNE
On the Nouns for Time Divisions in Tofa (Karagas) Turkish
179-187

İsmail SÖKMEN
KURAN’IN TÜRKÇE SÖZCÜK ÇEVİRİLERİNE KAYNAK METİN MERKEZLİ BİR ELEŞTİRİ DENEMESİ
A Source Text-Centered Criticism Essay on Interlinear Turkish Koran Translations
189-198ÇEVİRİLER (s. 201 ~ 220) / Translations (pp. 201 ~ 220)

Peter B. GOLDEN (Çev. Hülya UYSAL)
ORTAÇAĞ DOĞU SLAV DİLİNDE TÜRK DİLİ ÖYKÜNTÜLERİ
201-210

D. M. TOKMAŞEV - N. L. FEDOTOVA (Çev. Cuma BOLAT)
TELEÜT DİLİNİN SOSYOLİNGUİSTİK ÖZELLİKLERİ HAKKINDA ALAN ARAŞTIRMASI 2013-2014
211-220DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR ( s. 223 ~ 260) / Reviews (pp. 223 ~  260)


BUĞRA TEZKİRESİ - I. TRANSKRİPSİYON II. DİL ÖZELLİKLERİ III. TERCÜME IV. DİZİN
Mehmet Turgut Berbercan (2012), Buğra Tezkiresi - I. Transkripsiyon II. Dil Özellikleri III. Tercüme IV. Dizin, Ankara: Hâkim yayınları, 109 s. ISBN: 6056229923
Tuncer GÜLENSOY
223-224

XVII. YÜZYIL BATI RUMELİ TÜRKÇESİ
Prof. Dr. Gürer Gülsevin (2017), XVII. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi (Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihî Dönemlerini Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi Örneği), Ankara, 202 s., ISBN: 9789751633477
Yavuz KARTALLIOĞLU
225-228

ÇIVAŞ HALIH PULTARULIHI: TAVRALIH HALAPISEM
O. N. Terent’yeva, Pirremiş Kineke- Çivaş Kineke İzdatels’stvi, Şupaşkar 2013, 494 s. ISBN: 978-5-7670-2117-8 O. N. Terent’yeva, İkkimiş Kineke- Çivaş Kineke İzdatels’stvi, Şupaşkar 2017, 471 s. ISBN: 978-5-7670-2582-4
Sinan GÜZEL
229-232

ALTUN YARUK SEKİZİNCİ KİTAP
Engin Çetin (2017), Altun Yaruk. Sekizinci Kitap, Karahan Kitabevi, Adana, X+526 s. ISBN: 9786059374590
Hüseyin YILDIZ
233-235

MIDDLE MONGOLIAN LOAN WORDS in VOLGA KIPCHAK LANGUAGE
Csaki, Èva (2006), Turkologica 67, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 258s., ISBAN:3-447-05381-X
Işılay IŞIKTAŞ SAVA
236-243

ÇAĞDAŞ KAZAK TÜRKÇESİ SES-ŞEKİL-CÜMLE BİLGİSİ METİNLER
Nergis Biray, Ekrem Ayan, Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun (2015), Editör: Hızırbek Gayretullah, Çağdaş Kazak Türkçesi Ses-Şekil-Cümle Bilgisi-Metinler, Bilge Kültür Sanat Yayın Dağıtım, İstanbul, 268 s. ISBN: 978-605-9241-01-4
Zeynep ASLAN
244-248

AZÄRBAYCAN DİLİNİN FUNKSİONAL QRAMMATİKASI: MORFOLOGİYAYA YENİ BAXIŞLAR VÄ LEKSEMATİKA – II. CİLT
Mehman Musayev; Qüdrät Cäfärov (2014), Azärbaycan Dilinin Funksional Qrammatikası: Morfologiyaya Yeni Baxışlar vä Leksematika – II. Cilt, Bakü: Prestige, 326 s. ISBN: 978-9952-8258-3-1
Orhan BALDANE
249-252

MAHTUMKULU ESERLERİNİN DEYİMLER SÖZLÜĞÜ
Emrah Yılmaz (2016), Gazi Kitabevi Yayınları, 774 s., ISBN: 978-605344-446-6
Tuğba YILMAZ
253-257

TÜRKÇEDE ZAMAN VE GÖRÜNÜŞ SİSTEMİ
İbrahim Ahmet Aydemir (2010), Türkçede Zaman ve Görünüş Sistemi, Grafker Yayınları, Ankara, 118 s., ISBN: 978-975-6355-61-9
Cuma BOLAT
258-260

MODERN JAPONCADA GEÇİŞLİLİK VE ÇATI KAVRAMINA GİRİŞ
Aydın Özbek (2016), Modern Japoncada Geçişlilik ve Çatı Kavramına Giriş, Nobel Bilimsel Eserler, İstanbul, 119 s. ISBN 978-605-9663-16-8
Zeynep GENÇER
261-263